Beşiktaş Kulübü'nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na Olağan Genel Kurul bilgilendirmesi yapıldı.

İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14.11.2017 saat 10.30'da düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.

 

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi

3 - 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

5 - 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri

7 - Yönetim Kurulu'nun 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına dair önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

8 - 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2017 - 31.05.2018 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş.'nin ve görev süresinin görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması

10 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle aynı

tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması

12 - Şirketimiz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği (‘Kulüp') arasında imzalanan 31.05.2017 tarihli Maliyet ve gelir yansıtma işleminin esaslarının belirlendiği protokol hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

15 - 01.06.2016 - 31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Haber Kaynağı: HABER1903